Procedurer

Retningslinier for deltagelse i indendørs fodbold i SIF, såfremt man ikke dyrker anden form for sport eller ikke er aktiv medlem i SIF

Februar 2011

Bestyrelsen har fastlagt følgende retningslinjer som skal følges.

Denne procedure fastlægger i hvilket omfang et medlem skal betale kontingent for at deltage i indendørsfodbold i Stenstrup IF regi.

Hvis et medlem ikke dyrker anden form for sport eller ikke er aktiv medlem i foreningen skal medlemmet betale et aktivmedlemskort, beløbsstørrelsen er fastlagt af bestyrelsen.

Alle medlemmer har ret til at prøvetræne i 3 træningssamlinger. Hvis medlemmet i den tid kommer til stævne – turneringskamp er medlemmet pligtig til at betale aktiv-medlemskort.

Hvis medlemmet dyrker anden form for sport i foreningen kan medlemmet deltage uden betaling.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.

GAVEREGULATIV

November 2008

Der gives kr. 250 til runde fødselsdage 50-60-70-80 år for medlemmer aktive som passive.

Sponsorers forretningsjubilæum,

hvis dette er annonceret gives også et beløb på kr. 250.

Valg af Æresmedlem i SIF

Maj 2011

 • Æresmedlemmer udnævnes ved Stenstrup Idrætsforenings generalforsamling.
 • Alle medlemmer i SIF har lov til at nominere et medlem som Æresmedlem
 • Nominering skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. juni.
 • Nominering skal indeholde: Navn og begrundelse for nominering.
 • Bestyrelsen tager beslutning om udvælgelsen ultimo juni.

Et Æresmedlem kan indstilles såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 •  Personen skal have været aktiv idrætsudøver i SIF´s idrætsaktiviteter
 • Personen skal have udført frivilligt arbejde for Idrætsforeningen i mere end 25 år
 • Personen skal have udvist et særligt initiativ og hjælpsomhed i én af afdelingerne
 • Personen skal være kendt som en særlig aktiv ildsjæl der altid er klar til at give en hjælpende hånd når der er brug for det, et medlem der aldrig har været i restance, ej eller har spredt nedsættende udtalelser om foreningen.
 • Personen skal være det man betegner som en virkelig ”Ildsjæl”
 • Personen skal være fyldt 60 år for at kunne vælges

Uddeling af en pokal for opnået antal kampe på Stenstrup IF´s 1. hold i fodbold.

Oktober 2012

Uddeling af pokaler for opnået antal kampe på Stenstrup IF´s 1. hold i fodbold.

Bestyrelsen har på sit møde den 03. november 2010 fastsat følgende regler for Uddeling af pokaler for opnået antal kampe på Stenstrup IF´s 1. hold i fodbold.

Denne procedure beskriver hvornår den enkelte spiller har ret til at modtage en pokal for at have spillet et antal kampe på Stenstrup IF´s 1. hold i fodbold i henhold til nedenstående oversigt.

Pokal + en buket blomster tilstræbes at uddeles på den dag hvor jubilæet er opnået.

 • Buket skal købes lokalt til en værdi 100-150kr.
 • Pokalen (TINPATINERET ALU-POKAL) skal indeholde følgende:
  • Stenstrup IF emblem sættes på lågets dekoration.
  • Spillerens navn skrives på selve pokalen
  • Antal kampe skrives på selve pokalen

 Antal kampe:             Artikelnr.                    Antal mm

100                             Art. 1740                    285 mm

150                             Art. 1741                    305 mm

200                             Art. 1742                    330 mm

250                             Art. 1743                    360 mm

300                             Art. 1744                    375 mm

350                             Art. 1745                    390 mm

400                             Art. 1746                    400 mm

450                             Art. 1747                    445 mm

500                             Art. 1748                    455 mm

Regler for rygning i Stenstrup Idrætsforening.

Oktober 2012

Rygeregler for Stenstrup IF er udarbejdet på opfordring fra trænere og aktive sportsudøvere i foreningen. Den lægger sig op ad DBU´s anbefalinger vedr. træning af børn og unge mennesker, samt et projekt fra Kræftens Bekæmpelse vedr. anbefalinger til forebyggelse af rygning blandt børn og unge.

Børn og unge er i denne forbindelse aldersgruppen 0-16 år.

Stenstrup IF ønsker at støtte op om rygepolitikken på Issøskolen og indfører pr. 1. november 2012 følgende rygeregler for foreningens medlemmer, trænere og brugere af området:

Ifølge DBU er det med den seneste rygelov som udgangspunkt ikke længere tilladt at ryge indendørs på offentlige steder, hvilket vil sige vores klubhus (både det nye og gamle), Stenstrup hallen og skolen når vi låner gymnastiksalen.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler ydermere rygeforbud på øvrige offentlige tilgængelige steder, hvor børn og unge færdes, samt sikre mindre synlighed af rygningen. De anbefaler at rygning forbydes al den tid, hvor der foregår aktiviteter for børn og unge relateret til stedet, hvilket i praksis vil sige, at der er rygeforbud på udendørsarealerne (boldbanerne) når der er træning og afvikles kampe for børn og ungdom.

Reglerne gælder også for vores børn og unge i forbindelse med udekampe – ingen rygning tilladt umiddelbart før, under og efter kamp.

For at sikre mindre synlighed er rygning fremover kun tilladt på asfalt pladsen bagved klubhuset, hvor der er sat askebægre op til skodder, samt ved forreste indgang, hvor der også er opsat askebægre.

Stenstrup 2012-06-01

Retningslinier for udskrivning af kontingent og rykkerprocedure.

Kontingentopkrævningen og medlemskort er gældende for sæsonen 1. juli til 30 juni.

Betaling sker iht. oversigten (se www.stenstrupif.dk under kontingentsatser og regler) med satser og betalingsterminerne.

Vi yder ikke rabat ved brug af flere idrætsgrene, da vi bestræber os på at være billigst mulig på alle områder!

Kontingentopkrævning er indeholdt medlemskort.

Betaling sker via. Hjemmesiden www.stenstrupif.dk.

Såfremt rettidig betaling ikke sker, udsendes ny opkrævning via. Mail, 14 dage efter rettidig betaling skulle have fundet sted.

Såfremt betaling stadig ikke har fundet sted udsendes herefter skriftlig rykker med girokort, som er pålagt rykkergebyr på 100,-kr. Og ny betalingsfrist 8 dage efter udsendelse.

Såfremt der fortsat at forfaldent kontingent, kan medlemmet ikke deltage i aktiviteten længere, og dermed heller ikke i andre aktiviteter under Stenstrup IF og dermed også andre Idrætsklubber/foreninger.

Trænere der får løn af klubben, men som også har forfaldent kontingent for deres barn/børn, får modregnet restancen i deres trænerhonorar.

Stenstrup 2011-08-01

Retningslinjer for børneattester

Bestyrelsen har fastlagt følgende retningslinjer som skal følges.

Denne procedure fastlægger hvilke retningslinjer der er fastlagt for hvornår Stenstrup IF skal udarbejde børneattester.

Der skal udarbejdes børneattest for alle trænere der har omgang med børn under 15 år. Denne skal udarbejdes hver gang der laves ny trænerkontrakt, når de er underskrevet skal de afleveres til formændene. De enkelte afdelingsformænd er ansvarlige for at børneattesterne udarbejdes.

Sekretær er ansvarlig for at indsende og opbevare de returnerede attester. 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.

Link til Børneattest

Stenstrup 2011-08-01

Retningslinjer ved rejse til Ærø

Bestyrelsen har fastlagt følgende retningslinjer som skal følges.

Denne procedure fastlægger hvilke retningslinjer der er fastlagt i forbindelse med rejse til Ærø i forbindelse med kamp for Stenstrup IF. For alle hold gælder at Stenstrup IF betaler transport for træner og hjælpetræner/holdleder.

Seniorhold

Spillere: Klubben betaler kun op til det antal der max må være på det pågældende hold.

Ungdomshold

Spillere:Klubben betaler kun op til det antal der max må være på det pågældende hold.

Forældre: For ungdomshold afholder Stenstrup IF udgiften hvis det skønnes nødvendigt at forældre rejser med. Det antal er lig med 1 voksen pr. bil.

Inden rejser skal holdlederen / træneren kontakte ungdomsformanden eller formanden for at få udleveret en rekvisition.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.

Stenstrup 2011-08-01

Retningslinjer ved tordenvejr

Bestyrelsen har fastlagt følgende retningslinjer som skal følges.

Denne procedure fastlægger hvilke retningslinjer der er fastlagt i Stenstrup IF for hvordan trænere / ledere skal forholde sig ved tordenvejr.

Træning:

Alt udendørs træning skal ophøre inden tordenvejret er over banen, træneren / lederen er ansvarlig for at alle spillere opholder sig indendørs indtil det er overstået.

Kamp:

Stenstrup IF retter sig til enhver tid efter retningslinjerne udstukket af DBU.

Træneren / lederen skal altid vurdere ved begyndende tordenvejr om det er forsvarligt at spille, hvis ikke skal træneren/lederen opfordre kamplederen til at afbryde kampen.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.

Procedure for valg af “Årets SIFer”

Årets SIFer offentliggøres ved Top Hat festens “Stenstrup aften”, lørdag i uge 32.

 • Alle medlemmer i SIF har lov til at nominere til udnævnelsen årets SIFer.
 • Nominering skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. juni.
 • Nominering skal indeholde: Navn og begrundelse for nominering.
 • Bestyrelsen tager beslutning om udvælgelsen ultimo juni.

Begrundelsen bør indeholde det fulde navn på den nominerede. Man kan nominere én person alene eller en hel familie, man synes har ydet et ekstra stykke arbejde for foreningen det sidste år. Ved nominering er det vigtigt og huske, at årets SIFer er for året der lige er gået.

Begrundelsen bør ligeledes indeholde en beskrivelse af vedkommende og dennes arbejde. Hvorfor er det lige netop denne person / familie, der skal udnævnes? Hvad har vedkommende gjort for Stenstrup IF og medlemmerne, i året der gået?

Årets SIFer modtager en anerkendelse i form af en gave og buket blomster. Vedkommende får overrakt en vandrepokal, hvor navn og årstal indgraveres. Ligeledes får vedkommende navn og årstal på tavlen der hænger i klubhuset. Udnævnelsen bliver offentliggjort i avisen og på SIFs hjemmeside.

Retningslinjer for trænere i SIF

Stenstrup Idrætsforening skal fremstå i omverdenen, som den forening der har de bedste trænere, ledere, og idrætsudøvere, og hvor alle med tilknytning til klubben er bekendt med, at vi stiller særlige krav.

Trænere, instruktører og ledere der er ansat eller en del af Stenstrup Idrætsforening, er at betragte som Idrætsforeningens repræsentant over for idrætsudøverne, forældre og de klubber vi konkurrerer imod. Disse vigtige personer for klubben, bliver der set op til af idrætsudøverne, og de har en opdragende virkning, hvorfor der stilles særlige krav til hvorledes de selv opfører sig, når der arbejdes med idrætsudøverne, før, under og efter træning og kamp.

Det betyder også, at trænere og ledere ikke skal acceptere dårlig opførsel fra idrætsudøvere eller for den sags skyld forældrene.

Overgreb af enhver art må aldrig forvoldes af en træner/leder. Det gælder såvel verbale – fysiske – eller seksuelle overgreb.(Se pædofil politikken). Overgreb af en træner/leder kan i værste fald medfører afskedigelse fra hvervet i klubben.

Såfremt man har problemer med at håndtere enkelt personer, kan de bortvises ved gyldig grund fra den pågældende træning eller evt. kamp. Bortvisningen og årsagen til denne indberettes til det respektive sportsudvalg, der om nødvendigt indbringer det for bestyrelsen.

Såfremt den bortviste person er under 16 år, rettes henvendelse til idrætsudøverens forældre.

Sker det gentagne gange kan klubben skride til eksklusion.