FodboldHåndboldSvømningGymnastikTennisBadmintonCykling  
   
 
Stenstrup IF
DSC_0069_2.jpg
IMG_5851.jpg
131009_1._hold_Stenstrup_Bordte.JPG
IMG_5936.jpg
IMG_5922.jpg
SIF_FV_martin.png
SIF_FV_fherre2.png
SIF_FV_loppe3.png
1149623_654058431291116_132844666_o.jpg
11934557_1138500759513545_4796913146641241165_o.jpg
DSC_0061-28.jpg
SIF_FV_bille.png
SIF_FV_cykelpiger.png
SIF_FV_drum.png
SIF_FV_hPiger.png
SIF_FV_hKids13.png
1147779_653606261336333_155669082_o.jpg
IMG_5886.jpg
IMG_5919.jpg
SIF_FV_hkidsgulv.png
IMG_5719.jpg
SIF_FV_tophat.png
11900123_1138502129513408_2017310406867217509_o.jpg
HaandboldPigerDK.jpg
SIF_FV_loppe1.png
SIF_FV_hHerre.png
SIF_FV_hHerre4.png
IMG_5592.jpg
 
     

Om Stenstrup IF

 

Vedtægter Stenstrup IF

 

pdf Vedtægter kan downloades som PDF-fil

 

§ 1.

 

Foreningens navn er Stenstrup Idrætsforening – i det daglige betegnet som Stenstrup IF.

 

Foreningen er stiftet i 2008 ved en sammenlægning (fusion) af Stenstrup Boldklub og Stenstrup Gymnastikforening ved den stiftende generalforsamling 24. maj 2008.

 

Foreningens hjemsted er Stenstrup i Svendborg Kommune.

 

§ 2.

 

Det er foreningens formål som almennyttig at fremme interessen for bold- og bevægelsesaktiviteter indenfor breddeidræt både på motions- og konkurrenceplan i gode, trygge og sociale rammer, samt fremme fællesskabsfølelse og trivsel i lokalsamfundet.

 

§ 3.

 

Foreningens navn og farvevalg indgår i dens logo, der i sig selv skal legitimere foreningen. Dette logo anvendes i størst mulig udstrækning og som hovedregel altid på tøj og på breve, fakturaer, annoncer, publikationer o.l.

 

§ 4.

 

Foreningen vil til enhver tid være tilknyttet organisationer, som har betydning for foreningens virke som kompetent motions- og konkurrenceudøvende udbyder af bold- og bevægelsesaktiviteter, samt andre organisationer til fremme af sociale tiltag, fællesskabsfølelse og trivsel i lokalsamfundet.

 

§ 5.

 

Alle personer, som vil indordne sig under foreningens love (vedtægter), ånd og tone kan optages som medlem af Stenstrup Idrætsforening.

 

Optagelse i foreningen sker ved køb af medlemskort.

 

Som aktivt medlem kan optages enhver person, som deltager i foreningens udbud af bold- og bevægelsesaktiviteter og som passivt medlem kan optages enhver person, som uden aktiv deltagelse i foreningens udbud af bold- og bevægelsesaktiviteter ønsker at vise sin interesse for foreningen.

 

§ 6.

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for kortere eller længere tid, hvis

- det ved sin opførsel sætter foreningens rygte på spil

- det handler mod foreningens love

- det med forsæt foretager sig noget, der er til skade for foreningen

- det har over 2 måneders restance og er rykket efter foreningens gældende rykkerprocedure

 

Hvis et medlem er blevet ekskluderet, kan det kun genoptages som medlem igen ved en

bestyrelsesbeslutning.

 

§ 7.

 

Foreningens ledelse udgøres af:

1. Generalforsamlingen,

2. Repræsentantskabet,

3. Bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den afholdes hvert år inden 1. oktober.

 

Generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, indvarsles af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved offentlig bekendtgørelse som minimum i foreningens egne medier.

 

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen

 

Alle aktive og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen – medlemmer under den til enhver tid gældende myndighedsalder er dog uden stemmeret. Forældre til aktive mindreårige medlemmer, som ikke er medlem har møderet og taleret men ikke stemmeret.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen, et flertal i repræsentantskabet eller mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer finder anledning dertil med angivelse af,

hvad der ønskes behandlet. Annoncering og indkaldelsesregler som ved ordinær generalforsamling.

 

Til at lede generalforsamlingen og til at tage skriftligt referat heraf vælges blandt deltagerne henholdsvis en dirigent og en referent.

 

Repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen.

 

Valgbar til repræsentantskabet er alle medlemmer over 16 år.

Valgbar til bestyrelsen er kun myndige medlemmer af repræsentantskabet.

 

De til enhver tid siddende medlemmer i repræsentantskabet skal være medlem af foreningen.

 

Til at kontrollere, vurdere og påtegne foreningens regnskab, vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen to revisorer og 2 suppleanter for samme. Af revisorer og suppleanter for samme er skiftevis en af hver på valg hvert år, og første gang afgøres det ved lodtrækning, hvem der er på valg efter henholdsvis 1 og 2 år.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

§ 8.

 

Alle afstemninger på ordinær og ekstraordinær generalforsamling er skriftlige, såfremt det begæres.

 

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.

 

Andre afgørelser under generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal jfr. dog § 16.

 

Træder i kraft den 28. marts 2009. 

 

§ 9.

 

Generalforsamling.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet og 2 suppleanter for samme

5. Valg af revisorer og suppleanter for samme

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

 

§ 10.

 

Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab, som består af mindst 10 personer, der vælges for 2 år ad gangen.

 

Generalforsamlingen fastsætter selv efter indstilling fra repræsentantskabet antallet af medlemmer.

 

Som suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer vælges skiftevis 2 personer ligeledes for 2 år ad gangen.

 

Ved hvert års ordinære generalforsamling er 1/2 af såvel medlemmerne af repræsentantskabet, som suppleanter for samme på valg, men genvalg kan finde sted. Det afgøres ved lodtrækning, hvilken 1/2 der er på valg efter henholdsvis 1 og 2 år efter foreningens stiftelse.

 

Repræsentantskabet vælger hvert år af sin midte en formand, næstformand og sekretær, som samtidig er formand, næstformand, og sekretær i foreningens bestyrelse. Til foreningens bestyrelse vælger repræsentantskabet tillige en kasserer, samt et eller flere almindelige bestyrelsesmedlemmer. Uanset bestemmelsen i afsnit 4 så vælges formanden første gang for 2 år og kassereren for 1 år. Efterfølgende vælges formanden i lige år og kassereren i ulige år.

 

Repræsentantskabets øvrige medlemmer fungerer hver især som leder af et eller flere aktivitetsudvalg med reference til bestyrelsen.

 

Repræsentantskabet fastsætter under hensyntagen til de af bestyrelsen afstukne retningslinier selv sin forretningsorden og nedsætter aktivitetsudvalg og andre udvalg til løsning af de opgaver, der er behov for.

 

Repræsentantskabet indkaldes af formanden og holder møde, når det findes påkrævet – dog mindst 3 gange årligt. Ekstraordinært møde afholdes, hvis mindst 2/3 af samtlige medlemmer finder det påkrævet.

 

For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Skriftligt referat af repræsentantskabets forhandlinger sendes senest 10 dage efter mødet til både tilstedeværende og ikke tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer og eventuelle indsigelser skal inden 3 dage meddeles sekretær og formand.

 

§ 11.

 

Bestyrelsen, der vælges af repræsentantskabet jfr. § 10, består af mindst 5 medlemmer. Antallet af medlemmer fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

 

I samråd med repræsentantskabet og dermed lederne af diverse underliggende aktivitetsudvalg drager bestyrelsen omsorg for den overordnede økonomiske og strategiske planlægning for foreningen. Bestyrelsen kan pålægge aktivitetsudvalgene under ledelse af repræsentantskabsmedlemmerne at udarbejde forslag til budget til brug for bestyrelsens overordnede beslutninger.

 

Møder afholdes efter behov og indvarsles af bestyrelsesformanden eller af 3 medlemmer af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen vælger repræsentanter og suppleanter til Stenstrup Hallens repræsentantskab i henhold til Stenstrup Hallens gældende vedtægter.

 

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for både aktive og passive medlemmer.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede, herunder altid enten formand eller næstformand. Dens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Skriftligt referat af bestyrelsens forhandlinger sendes senest 10 dage efter mødet til både tilstedeværende og ikke tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen, og eventuelle indsigelser hertil skal inden 3 dage meddeles formand og sekretær.

 

§ 12.

 

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og revisor hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 13.

 

Foreningens første regnskabsår går fra den 1.1.2008 til 31.12.2008. Foreningens andet regnskabsår går fra den 1.1.2009 til den 30.06.2009, hvorefter efterfølgende regnskabsår går fra 1.7. til 30.6..

 

§ 14.

 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden i forening med 1 øvrigt bestyrelsesmedlem, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån til foreningens drift, af den samlede bestyrelse.

 

§ 15.

 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at foreningens midler bliver anvendt ifølge § 2. Den valgte kasserer er ansvarlig for den daglige økonomiske drift. Udover kassereren, som af den samlede bestyrelse bemyndiges hertil, har ingen andre ret til at hæve penge på foreningens forskellige konti i pengeinstitutter. I særlige tilfælde kan et andet bestyrelsesmedlem efter en bestyrelsesbeslutning, overtage denne bemyndigelse.

 

Foreningens kassebeholdning søges begrænset til et minimum, da alt udover byttepenge til enhver tid og uden unødig forsinkelse af den betroede medhjælper indsættes på foreningens løbende konto i pengeinstitut med udførlig specifikation

 

§ 16.

 

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og max 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens formue til en anden almennyttig forening, der agter at fremme idræts- og ungdomsarbejdet i Stenstrup så vidt muligt svarende til nærværende vedtægters § 2.

 

§ 17.

 

Den formue, som foreningerne Stenstrup Boldklub og Stenstrup Gymnastikforening ved sammenlægningen hver især har bidraget med, har været forskelligt sammensat. Stenstrup Boldklubs formue har bestået af et kontant beløb samt et klubhus, medens Stenstrup Gymnastikforenings formue alene har bestået af et kontant beløb, der isoleret set er større end Stenstrup Boldklubs. Hvad angår nævnte klubhus, er det således aftalt, at hvis der sker en genetablering (fission) af de oprindelige foreninger indenfor de første 10 år efter sammenlægningen med skæring den 1.1.2008, skal klubhuset tilbageføres til Stenstrup Boldklub i dennes ny juridiske konstruktion. En betingelse herfor er, at Stenstrup Gymnastikforening i dennes ny juridiske konstruktion af den på det tidspunkt værende kontante del af formuen forlods får det oprindelige kontante forskelsbeløb (som fremgår af åbningsbalance for Stenstrup Idrætsforening, der således er et bilag til nærværende vedtægter) udbetalt tillagt halvdelen af erlagte afdrag på lån i klubhuset og halvdelen af eventuelt stedfundne værdiforøgende investeringer i klubhuset.

 

Hvis forholdene taler herfor, skal Stenstrup Gymnastikforening endvidere i sin nye juridiske konstruktion i forbindelse med genetablering af de oprindelige foreninger (fission) sikres en brugsret til klubhuset til brug for mødeaktivitet m.v.

 

Resterende aktiver og passiver deles ligeligt mellem de genetablerede (fissionerede) foreninger i deres nye juridiske konstruktioner.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 28. september 2010

 

I repræsentantskabet:

 

Tommy Christensen

Per Ditlevsen

Lisbeth Nellemann

Henning G. Pedersen

Henriette Clausen

Jan Christiansen

Tony Strandholdt

Skott Jensen

Linda Veber

Niels Jensen

 
 
  Hosted by UptimeStenstrup IF  ·  Skolevej 3  ·  5771 Stenstrup